Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất (SDĐ).

Thông tư hướng dẫn cụ thể hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền SDĐ được xác định theo từng khu vực, tuyến đường, vị trí tương ứng với mục đích SDĐ
 
 
Thông tư hướng dẫn cụ thể hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền SDĐ được xác định theo từng khu vực, tuyến đường, vị trí tương ứng với mục đích SDĐ.
 
Thông tư hướng dẫn rõ cách phân bổ tiền sử dụng đất đối với nhà cao tầng, chung cư, nhà có mục đích sử dụng hỗn hợp: được tính bằng hệ số phân bổ nhân (x) với diện tích nhà.
 
Nếu vị trí đất thực hiện dự án cùng 1 khu vực, tuyến đường có hệ số SDĐ khác mức bình quân chung thì UBND cấp tỉnh được quy định hệ số điều chỉnh giá đất cao hoặc thấp hơn mức bình quân chung.
 
Ngoài ra, các loại giấy tờ dùng để chứng minh việc đã nộp tiền cho cơ quan, tổ chức khi xác định tiền SDĐ cho hộ gia đình đối với đất ở được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 1/7/2014 cũng được liệt kê trong Thông tư.
 
Hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số được miễn tiền SDĐ phải có hộ khẩu thường trú tại địa phương thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; vùng biên giới, hải đảo theo quy định của pháp luật về Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới hải đảo.
 
Thông tư cũng quy định, miễn tiền SDĐ trong hạn mức giao đất ở trong trường hợp được Nhà nước giao đất, cho phép chuyển mục đích SDĐ, công nhận quyền SDĐ cho người có công với cách mạng được thực hiện theo quy định của pháp luật về người có công. Việc miễn tiền SDĐ đối với người có công với cách mạng chỉ được thực hiện khi có quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc cho phép miễn tiền SDĐ theo pháp luật về người có công.
 
Người được giao đất ở mới theo dự án di dời do thiên tai được miễn nộp tiền SDĐ khi không được bồi thường về đất tại nơi phải di dời (nơi đi).
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2014.
 
Theo Báo Thanh Tra