Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2014/TT-BTC để hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quy định thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ áp dụng đối với hoạt động chuyển nhượng vốn và bất động sản

Đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn bất động sản

Trường hợp doanh nghiệp bán toàn bộ Cty TNHH MTV dưới hình thức chuyển nhượng vốn có gắn với bất động sản, thì việc kê khai và nộp thuế TNDN sẽ tuân theo hoạt động chuyển nhượng bđs và kê khai thuế theo tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (mẫu số 08). Căn cứ tính thuế dựa trên giá chuyển nhượng thực tế mà bên chuyển nhượng thu được theo hợp đồng chuyển nhượng. 
 
Doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng vốn cho tổ chức, cá nhân với giá trị từ 20 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Trường hợp không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì cơ quan Thuế có quyền ấn định giá chuyển nhượng.
 
Về giá mua của phần vốn chuyển nhượng được xác định đối với từng trường hợp cụ thể; Trong đó, mua lại có nguồn gốc một phần do vay vốn hoặc bổ sung thêm trường hợp phần vốn doanh nghiệp góp thì giá mua của phần vốn chuyển nhượng bao gồm cả các khoản chi phí trả lãi tiền vay để đầu tư vốn. 

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản 

Về chi phí chuyển nhượng bất động sản, bổ sung thêm nguyên tắc xác định chi phí đối với các khoản chi được trừ để xác định thu nhập chịu thuế chuyển nhượng bất động sản trong kỳ tính thuế tương ứng với doanh thu để tính thu nhập chịu thuế và phải đảm bảo các điều kiện quy định các khoản chi được trừ và không thuộc các khoản chi không được trừ. Về thuế suất TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản trước đây là 25%; Nay giảm xuống còn 22% và tiếp tục giảm xuống 20% kể từ ngày 1/1/2016. Việc giảm giảm thuế suất như vậy sẽ góp phần thúc đẩy thị trường kinh doanh bất động sản ngày một khởi sắc đi lên.
 
Về căn cứ tính thuế, bổ sung thêm cách xác định đối với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ và kê khai tạm nộp thuế theo tỷ lệ % trên doanh thu thu được tiền, doanh thu này chưa phải tính vào doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm đồng thời có phát sinh chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới khi bắt đầu chào bán vào năm phát sinh doanh thu thu tiền theo tiến độ thì chưa tính các khoản chi phí này vào năm phát sinh chi phí. Các khoản chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới này được tính vào chi phí được trừ theo mức khống chế theo quy định vào năm đầu tiên bàn giao bất động sản, phát sinh doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
Những nội dung đổi mới, bổ sung với thuế TNDN trong hoạt động chuyển nhượng vốn và bất động sản có hiệu lực thi hành từ ngày 2/8/2014, áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2014 trở đi.
Theo Diễn Dàn Doanh Nghiệp