Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và sẽ chính thức có hiệu lực từ 13/8/2014.

với việc ban hành thông tư 37/2014/tt-btnmt, sẽ quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà có đất bị nhà nước thu hồi

Quy định chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp

Theo thông tư mới này, việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở để tái định cư, trong trường hợp thửa đất có nhà ở bị thu hồi còn diện tích đất nông nghiệp không được công nhận là đất ở sẽ được quy định tại khoản 5, Điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP.
 
Cụ thể, Trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở để tái định cư mà thửa đất có nhà ở bị thu hồi vẫn còn diện tích đất nông nghiệp không được công nhận là đất ở, thì chỉ được thực hiện khi phần diện tích còn lại của thửa đất thu hồi đủ điều kiện được tách thửa theo quy định của UBND cấp tỉnh nơi có đất thu hồi.
 
Trường hợp phần diện tích còn lại của thửa đất có nhà ở bị thu hồi không đủ điều kiện được tách thửa theo quy định của UBND cấp tỉnh nơi có đất thu hồi thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi hoặc người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng phần diện tích đất còn lại theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
 
Ngoài ra, kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với phần diện tích đất còn lại trong thửa đất có nhà ở không đủ điều kiện được phép tách thửa khi Nhà nước thu hồi đất phải được thể hiện trong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

 

Theo Khoản 5 Điều 6 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, trường hợp trong thửa đất ở thu hồi còn diện tích đất nông nghiệp không được công nhận là đất ở thì hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi được chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích đất đó sang đất ở trong hạn mức giao đất ở tại địa phương, nếu hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu và việc chuyển mục đích sang đất ở phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.